NAPREDNE TEHNOLOGIJEHLAJENJE. SKLADIŠČENJE. ZORENJE.

SI

Ime piškotka Domena Opis Trajanje
cookieyes-consent .eho.si CookieYes nastavi ta piškotek, da si zapomni nastavitve soglasja uporabnikov, tako da se njihove nastavitve upoštevajo pri njihovih nadaljnjih obiskih tega spletnega mesta. Ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta. 1 leto
pll_language www.eho.si Polylang nastavitev tega piškotka, da si zapomni jezik, ki ga uporabnik izbere ob vrnitvi na spletno mesto in dobi informacije o jeziku, kadar niso na voljo na drug način. 1 leto
_GRECAPTCHA www.google.com Storitev Google Recaptcha ta piškotek nastavi tako, da identificira bote za zaščito spletne strani pred napadi zlonamerne neželene e-trgovine. 5 mesec 27 dni

 

Ime piškotka Domena Opis Trajanje
_ga_* .eho.si Google Analytics nastavi ta piškotek za shranjevanje in štetje ogledov strani. 1 leto 1 mesec 4 dni
_ga .eho.si Piškotek _ga, ki ga namesti Google Analytics, izračuna podatke o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah ter spremlja uporabo spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotek anonimno shrani informacije in dodeli naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev. 1 leto 1 mesec 4 dni
_gid .eho.si Piškotek _gid, ki ga namesti Google Analytics, shranjuje informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, hkrati pa ustvarja analitično poročilo o delovanju spletnega mesta. Nekateri podatki, ki se zbirajo, vključujejo število obiskovalcev, njihov vir in strani, ki jih obiščejo anonimno. 1 dan
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. 1 minuto
CONSENT .youtube.com YouTube nastavi ta piškotek prek vdelanih youtube videoposnetkov in beleži anonimne statistične podatke. 2 leti

 

Ime piškotka Domena Opis Trajanje
YSC .youtube.com Piškotek YSC nastavi Youtube in se uporablja za sledenje ogledov vdelanih videoposnetkov na straneh Youtube. seja
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Piškotek, ki ga nastavi YouTube za merjenje pasovne širine, ki določa, ali uporabnik dobi nov ali stari vmesnik predvajalnika. 5 mesecev 27 dni

EN

Name Domain Description Duration
cookieyes-consent .eho.si CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on their subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information of the site visitors. 1 year
pll_language www.eho.si Polylang sets this cookie to remember the language the user selects when returning to the website and get the language information when unavailable in another way. 1 year
_GRECAPTCHA www.google.com Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. 5 months 27 days

 

Name Domain Description Duration
_ga_* .eho.si Google Analytics sets this cookie to store and count page views. 1 year 1 month 4 days
_ga .eho.si Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. 1 year 1 month 4 days
_gid .eho.si Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. 1 minute
CONSENT .youtube.com YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. 2 years

 

Name Domain Description Duration
YSC .youtube.com Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. 5 months 27 days

HR

Naziv kolačića Domena Opis Trajanje
cookieyes-consent .eho.si CookieYes postavlja ovaj kolačić da pamti postavke pristanka korisnika kako bi se njihove preferencije poštovale pri njihovim sljedećim posjetima ovoj stranici. Ne prikuplja niti pohranjuje nikakve osobne podatke posjetitelja stranice. 1 godina
pll_language www.eho.si Polylang postavlja ovaj kolačić da zapamti jezik koji korisnik odabere kada se vraća na web-stranicu i da dobije informaciju o jeziku kada ona nije dostupna na drugi način. 1 godina
_GRECAPTCHA www.google.com Usluga Google Recaptcha postavlja ovaj kolačić za prepoznavanje botova radi zaštite web-stranice od zlonamjernih napada neželjenom poštom. 5 mjeseca 27 dana

 

Naziv kolačića Domena Opis Trajanje
_ga_* .eho.si Google Analytics postavlja ovaj kolačić za pohranu i brojanje pregleda stranica. 1 godina 1 mjesec 4 dana
_ga .eho.si Google Analytics postavlja ovaj kolačić za računanje podataka o posjetiteljima, sesijama i kampanjama, te za praćenje korištenja stranice za analitičko izvješće stranice. Kolačić anonimno pohranjuje informacije i dodjeljuje nasumično generirani broj za prepoznavanje jedinstvenih posjetitelja. 1 godina 1 mjesec 4 dana
_gid .eho.si Google Analytics postavlja ovaj kolačić za pohranjivanje informacija o tome kako posjetitelji koriste web-stranicu, a istovremeno stvara analitičko izvješće o performansama web-stranice. Neki od prikupljenih podataka uključuju broj posjetitelja, njihov izvor i stranice koje posjećuju anonimno. 1 dan
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google Analytics postavlja ovaj kolačić za pohranu jedinstvenog ID-a korisnika. 1 minuta
CONSENT .youtube.com YouTube postavlja ovaj kolačić putem ugrađenih YouTube videozapisa i bilježi anonimne statističke podatke. 2 godini

 

Naziv kolačića Domena Opis Trajanje
YSC .youtube.com Youtube postavlja ovaj kolačić za praćenje pregleda ugrađenih videozapisa na Youtube stranicama. sesija
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube postavlja ovaj kolačić za mjerenje propusnosti, određujući hoće li korisnik dobiti novo ili staro sučelje playera. 5 mjeseca 27 dana

FR

Le nom du cookie Domaine Description Durée
cookieyes-consent .eho.si CookieYes définit ce cookie pour mémoriser les paramètres de consentement de l’utilisateur afin que ses préférences soient respectées lors de ses prochaines visites sur ce site. Il ne collecte ni ne stocke aucune donnée personnelle des visiteurs du site. 1 an
pll_language www.eho.si Polylang utilise ce témoin pour se souvenir de la langue sélectionnée par l’utilisateur lorsqu’il revient sur le site web et pour obtenir les informations sur la langue lorsqu’elles ne sont pas disponibles d’une autre manière. 1 an
_GRECAPTCHA www.google.com Le service Recaptcha de Google définit ce témoin pour identifier les robots afin de protéger le site Internet contre les attaques malveillantes de pourriel. 5 mois 27 jour

 

Le nom du cookie Domaine Description Durée
_ga_* .eho.si Google Analytics définit ce cookie pour stocker et compter les pages vues. 1 an 1 mois 4 jour
_ga .eho.si Google Analytics utilise ce témoin pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et suivre l’utilisation du site pour le rapport d’analyse du site. Le témoin stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. 1 an 1 mois 4 jour
_gid .eho.si Google Analytics utilise ce témoin pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Internet tout en créant un rapport d’analyse des performances du site. Certaines des données collectées comprennent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu’ils visitent de manière anonyme. 1 jour
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google Analytics définit ce cookie pour stocker un identifiant d’utilisateur unique. 1 minute
CONSENT .youtube.com YouTube place ce témoin par le biais des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. 2 an

 

Le nom du cookie Domaine Description Durée
YSC .youtube.com YouTube place ce témoin pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages YouTube. session
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube utilise ce témoin pour mesurer la bande passante et déterminer si l’utilisateur obtient la nouvelle ou l’ancienne interface du lecteur. 5 mois 27 jour

DE

Name Domain Beschreibung Dauer
cookieyes-consent .eho.si CookieYes setzt dieses Cookie, um die Einwilligungspräferenzen der Nutzer zu speichern, sodass ihre Präferenzen bei späteren Besuchen dieser Website berücksichtigt werden. Es werden keine persönlichen Informationen über die Besucher der Website gesammelt oder gespeichert. 1 Jahr
pll_language www.eho.si Polylang setzt dieses Cookie, um die vom Nutzer gewählte Sprache zu speichern, wenn er auf die Website zurückkehrt, und um die Sprachinformationen zu erhalten, wenn sie auf andere Weise nicht verfügbar sind. 1 Jahr
_GRECAPTCHA www.google.com Der „Google Recaptcha“-Dienst setzt dieses Cookie, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. 5 Monate 27 Tage

 

Name Domain Beschreibung Dauer
_ga_* .eho.si Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. 1 Jahr 1 Monat 4 Tage
_ga .eho.si Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu erkennen. 1 Jahr 1 Monat 4 Tage
_gid .eho.si Google Analytics setzt dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, die verweisende Website und die Seiten, die sie anonym besuchen. 1 Tag
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google Analytics setzt dieses Cookie, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. 1 Minute
CONSENT .youtube.com YouTube setzt dieses Cookie mittels eingebetteter YouTube-Videos und erfasst anonyme statistische Daten. 2 Jahre

 

Name Domain Beschreibung Dauer
YSC .youtube.com Youtube setzt dieses Cookie, um die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. Sitzung
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube setzt dieses Cookie, um die Bandbreite zu messen und festzustellen, ob der Nutzer die neue oder die alte Player-Schnittstelle erhält. 5 Monate 27 Tage

RS

Naziv kolačića Domena Opis Trajanje
cookieyes-consent .eho.si CookieYes postavlja ovaj kolačić da pamti postavke pristanka korisnika kako bi se njihove preferencije poštovale pri njihovim sljedećim posjetima ovoj stranici. Ne prikuplja niti pohranjuje nikakve osobne podatke posjetitelja stranice. 1 godina
pll_language www.eho.si Polylang postavlja ovaj kolačić da zapamti jezik koji korisnik izabere kada se vraća na veb lokaciju i dobije informacije o jeziku kada nisu dostupni na drugi način. 1 godina
_GRECAPTCHA www.google.com Usluga Google Recaptcha postavlja ovaj kolačić da identifikuje botove kako bi zaštitila veb lokaciju od zlonamernih napada neželjene pošte. 5 mjeseca 27 dana

 

Naziv kolačića Domena Opis Trajanje
_ga_* .eho.si Google analitika postavlja ovaj kolačić za čuvanje i brojanje prikaza stranice. 1 godina 1 mjesec 4 dana
_ga .eho.si Google analitika postavlja ovaj kolačić za izračunavanje podataka o posetiocima, sesijama i kampanjama i praćenje korišćenja sajta za analitički izveštaj sajta. Kolačić anonimno čuva informacije i dodeljuje nasumično generisan broj za prepoznavanje jedinstvenih posetilaca. 1 godina 1 mjesec 4 dana
_gid .eho.si Google analitika postavlja ovaj kolačić za skladištenje informacija o tome kako posetioci koriste veb lokaciju, a istovremeno kreira analitički izveštaj o učinku veb lokacije. Neki od prikupljenih podataka uključuju broj posetilaca, njihov izvor i stranice koje posećuju anonimno. 1 dan
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google analitika postavlja ovaj kolačić da čuva jedinstveni korisnički ID. 1 minuta
CONSENT .youtube.com YouTube postavlja ovaj kolačić preko ugrađenih IouTube video zapisa i registruje anonimne statističke podatke. 2 godini

 

Naziv kolačića Domena Opis Trajanje
YSC .youtube.com Youtube postavlja ovaj kolačić da prati preglede ugrađenih video zapisa na Ioutube stranicama. sesija
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube postavlja ovaj kolačić da meri propusni opseg, određujući da li korisnik dobija novi ili stari interfejs plejera. 5 mjeseca 27 dana

RU

Название Домен Описание Продолжительность
cookieyes-consent .eho.si CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on their subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information of the site visitors. 1 год
pll_language www.eho.si Polylang sets this cookie to remember the language the user selects when returning to the website and get the language information when unavailable in another way. 1 год
_GRECAPTCHA www.google.com Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. 5 месяцев 27 дней

 

Название Домен Описание Продолжительность
_ga_* .eho.si Google Analytics sets this cookie to store and count page views. 1 год 1 месяц 4 дней
_ga .eho.si Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. 1 год 1 месяц 4 дней
_gid .eho.si Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 день
_gat_gtag_UA_* .eho.si Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. 1 минута
CONSENT .youtube.com YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. 2 лет

 

Название Домен Описание Продолжительность
YSC .youtube.com Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. сеанс
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. 5 месяцев 27 дней